Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Kjøpsbetingelser


Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % eller 14 % dersom ikke annet er angitt. Fraktfri grense er 1340.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. 
 
 Mange bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på ditt lokale postkontor.
 
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde belastet for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med
selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Betingelser og vilkår ved kjøp av varer hos  Biopuls 

Avtalen gjelder forholdet mellom deg som kunde og Biopuls. Kjøpet trer i kraft i det kunden registrerer en bestilling. Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger: 

BIOPULS:

• Personopplysninger: All informasjon lagret i BIOPULS’ medlemsdatabase og vil kun benyttes internt. BIOPULS vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er BIOPULS. 

• Forbeholder seg retten til å stenge nettsiden www.biopuls.no og dennes nettbutikk ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor BIOPULS kontroll. 

• Forbeholder seg retten til å foreta rimelige endringer på tilbudet basert på sesongsvingninger, markedskonkurranse og andre bedriftsmessige forhold. 

• Fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader på personer som følge av bruk og/eller misbruk av BIOPULS produkter eller informasjon gitt eller distribuert av BIOPULS.  

KUNDEN: 

• Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved bruk av BIOPULS s produkter. 

• Kjøper er innforstått med og aksepterer at ikke noe informasjon på www.biopuls.no, eller annen info mottatt eller utgitt av BIOPULS, er ment å være eller bør tolkes som medisinske diagnoser eller behandling. Ingen informasjon er ment å være et substitutt for medisinske råd og er kun ment å være for generell kunnskap.

• Må ved endring av bankkonto selv sørge for å gi de riktige opplysninger fra korrekt konto. 

• Plikter å melde fra om adresseendring. 

1. BETALING AV VARER 

a) Varer som ikke er forhåndsbetalt eller betalt med kort, forfaller til betaling 10 dager etter vareutsendelse.                                                                                                                                                                                                            Betingelser: Forsendelse av vare(r) skjer for kundens regning og risiko, jmf. kjøpsloven. Hvis du ønsker å sikre deg for at en forsendelse kommer på avveie, velg portosats for sporbar forsendelse. Varer som kommer på avveie uten sporingsmulighet, er kundens ansvar.  Alle pakker hvor det velges "brevpost" står mottaker ansvarlig for hvis pakken blir borte.

2. PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.

3. PRISJUSTERING                                                                                                               

BIOPULS forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere produktprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen.